Pedagogická koncepcia


1. Láskavé hranice - hranice sú istotou, pevnou náručou a kotvou v prístave detského sveta

2. Rešpektujeme - jedinečnosť dieťaťa, jeho potreby a okamžité naladenie

3. Sme rešpektovaní - dieťa sa učí rešpektovať jedinečnosť iných, ich potreby a okamžité naladenie

4. Popisujeme emócie - uvedomenie si emócií je prvým krokom k ich spracovaniu

5. Pracujeme s emóciami - učíme sa používať kľúč k našim a cudzím emóciám

6. Poznávame prirodzené dôsledky našich činov - dieťa v bezpečí poznáva čo sa stane, keď..

7. Dávame spätnú väzbu - učíme sa hovoriť veci ako pozitívne tak aj negatívne nehodnotiacim spôsobom

8. Pracujeme s bezpečným rizikom - podporujeme dieťa v tom, aby prekonávalo svoje limity vtedy, keď je na to pripravené 

9. Podporujeme kreativitu - slobodnou hrou, použitím skutočných nástrojov, búraním hraníc fantázie

10. Budujeme samostatnosť - od samoobslužnosti až po nezávislé myslenie